a免费视频在观线看

RETURN

Management Group

Board of Directors

a免费视频在观线看Chairman of the Board:Zhang Xiaobo

a免费视频在观线看Members of the Board:Zhang Xiaobo, Qin Junman, Wang Xinyu, Huang Mingjin, Liu Qianming, Gong Jingsheng, Wu Runhua, Zhong Weimin, Gui Weihua, Wang Wei, Wang Yun, Yi Youlu, Yu Yihua

Supervisory Commission

a免费视频在观线看Chairman of the Supervisory Commission:Wen Zhe

Members of the Supervisory Commission:Wen Zhe, Zhu Xiaoming, Liao Shengsen, Zhu Li, Huang Weihua

Senior Management

Secretary of the Party Committee:Zhang Xiaobo

President / Deputy Secretary of the Party Committee:Wu Runhua

Vice President / Secretary of the Board:Zhang Xiaojun

a免费视频在观线看Vice President:Liu Xueke

Secretary of the Discipline Inspection Commission / Chairman of the Labor Union:Wen Zhe

a免费视频在观线看Chief Engineer:Tang Zunqiu

Vice President:Fang Tiansan

Chief Financial Officer: Qiu Ning